بررسی تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در نیسمال اول سال 87 – 1386

دسته بندی: علوم انسانی » علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 222 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:169 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت

  تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در نیسمال اول

  سال 87 – 1386

   همراه پرسش نامه

  چکیده پژوهش

  ماهیت آموزش عالی که هدف های آن در مؤسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام دانشگاه به ثمر می رسد که چیزی جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفاً مرهون و مدیون بکار بردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است همچنانکه ادعا شده است که «به ازای هر یک ریال سرمایه گذاریب تحقیقاتی، می توان به طور متوسط 30 ریال برداشت کرد» شاید همین نکته برای بیان اهمیت کافی باشد .

  هدف پژوهش که بررسی رابطه ی انجام تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 است که فرضیات آن شامل :

  1-   بیان انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه دارد .

  2-   بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و پیشرفت تحصیلی   آن ها رابطه دارد .

  3-   بین انجام فعالیت ههای پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان به ادامه ی تحصیلات در دوره های بالاتر رابطه وجود دارد .

  4-   بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع درسی مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد .

  5-   بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان و افزایش دانش و تخصص آن ها رابطه دارد .

  6-   بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده ی دانشجویان رابطه دارد .

  7-   بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان به رشته ی       تحصیلی شان رابطه وجود دارد. و متغیر مستقل آن تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار می باشد .

  بعد از آن به تعریف مفاهیم ، اهمیت و بیان مسئله ، بیان اهداف در پژوهش پرداخته شد.

  در فصل دوم گفته شد که جستجو برای پیدا کردن مجهولات از همان آغاز پیدایش انسان صورت گرفته است ، بعد تاریخچه ی تحقیق در ایران و ویژگی های تحقیق از نظر تاک من و جان بست بیان شد ، در آخر در مورد تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مطالبی گفته شد .

  روش تحقیقی که در این پژوهش استفاده شده است روش تحقیق پیمایشی و زمینه یابی است که هدف آن شناسایی رفتارها و انگیزه آن ها در بین افراد جامعه است . همچنین از نوع کاربردی است که از نتایج آن برای بهتر گذراندن تحقیق می توان استفاده نمود و نیز از روش مقایسه ای و فی 2 استفاده شده است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در سال تحصیلی 87 86 مشغول به تحصیل می باشند  است که جامعه ی آماری (6553) نفر می باشند . روش نمونه گیری تصادفی است که 60 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید . روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه ی خود ساخته می باشد که استاد راهنما آن را تأیید   نموده اند . در این پرسشنامه از مقیاس لایکرت استفاده شد که شامل 20 سؤال دارای 5 گزینه ( کاملاً موافق ، موافق ، تا حدودی ، مخالف ، کاملاً مخالف ) می باشد.

  روایی محتوایی پژوهش بعد از بررسی پرسشنامه ی خود ساخته توسط استاد راهنما مورد تأیید واقع شده برای پایایی تحقیق از فرمول ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد به دست آمده (71/0) می باشد در نتیجه سؤالات از همبستگی مثبت برخوردارند و در فصل چهارم با استفاده از فرمول فی 2 فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که هر فرضیه جزئی چون عدد به دست آمده از آن ها به ترتیب : فرضیه اول (5/241) ، فرضیه دوم (5/229) ، فرضیه سوم (5/306) ، فرضیه چهارم (273) ، فرضیه پنجم (253) می باشد که با درجه ی آزادی 4 از عدد جدول 28/13 با ضریب خطای 01/0 بیشتر است بنابراین هر 5 فرضیه ی تحقیق تأیید گردید و فرضیات صفر رد شد.

  بعد از آن میانگین (77) ، واریانس (5/64) و انحراف استاندارد (8) بدست آمده و در آخر به بررسی تک تک سؤالات پرداخته و برای هر کدام نموداری رسم گردید.

  « فهرست مطالب »

  عنوان   ...................................................................................  صفحه

  صفحه عنوان ......................................................................................................................  الف

  بسم الله  ...............................................................................................................................  ب

  سخن حکیمانه  .....................................................................................................................  ج

  تقدیم  ..................................................................................................................................  د

  تقدیر و تشکر  ...................................................................................................................... هـ

  چکیده پژوهش  ....................................................................................................................  و

  فصل اول : کلیات پژوهش  ............................................................................. 1

  مقدمه  ................................................................................................................................... 2

  بیان مسئله  ............................................................................................................................  4

  اهیمت و ضرورت پژوهش  ..................................................................................................  5

  اهداف پژوهش  ...................................................................................................................  7

  سؤالات پژوهش  ..................................................................................................................  8

  فرضیات پژوهش  .................................................................................................................  9

  انواع متغیر  ..........................................................................................................................  10

  تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی  ...................................................................................  12

  خلاصه فصل اول  ...............................................................................................................  15

  فصل دوم : پیشینه ی تحقیق  ........................................................................  17

  مقدمه  ................................................................................................................................  18

  تاریخچه ی تحقیق  ............................................................................................................  20

  ارائه ی نظریات درباره تحقیق  ............................................................................................  22

  تحقیقات انجام شده  ..........................................................................................................  25

  ویژگی های تحقیق از نظر تاک من  ..................................................................................  29

  ویژگی های تحقیق از نظر جان بست  ................................................................................  30

  پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن  ............................................................................  32

  خلاصه فصل دوم  .............................................................................................................  34

  فصل سوم : روش تحقیق  ............................................................................................  35

  مقدمه  ..............................................................................................................................  36

  روش تحقیق  ....................................................................................................................  36

  جامعه آماری  ...................................................................................................................  38

  حجم نمونه و روش نمونه گیری  ......................................................................................  39

  روش جمع آوری اطلاعات  .............................................................................................  39

  روایی  .............................................................................................................................  40

  روایی محتوایی  ...............................................................................................................  41

  روایی بیرونی  ..................................................................................................................  42

  پایایی  .............................................................................................................................  42

  ضریب آلفای کرونباخ  ....................................................................................................  43

  ابراز جمع آوری اطلاعات  ...............................................................................................  44

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ........................................................................................  45

  خلاصه فصل سوم  .............................................................................................................  49

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی  .................................................  50

  مقدمه  ...............................................................................................................................  51

  تجزیه و تحلیل آماری  .......................................................................................................  51

  بررسی سؤالات پرسشنامه  ..................................................................................................  52

  بررسی فرضیات تحقیق  ......................................................................................................  67

  خلاصه فصل چهارم  ...........................................................................................................  69

  فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  ............................................................................  70

  خلاصه فصل اول  ...............................................................................................................  71

  خلاصه فصل دوم  ..............................................................................................................  73

  خلاصه فصل سوم  ..............................................................................................................  74

  خلاصه فصل چهارم  ...........................................................................................................  76

  تفسیر نتایج تحقیق  ............................................................................................................... 78

  پیشنهادات تحقیق  ...............................................................................................................  82

  موانع و تنگاناهای تحقیق  ....................................................................................................  83

  منابع و مأخذ  ......................................................................................................................  84

   

   

   

   

  فهرست جداول و نمودارها

  عنوان  ...........................................................................  صفحه

  بررسی سؤال 1  ..................................................................................        52

  بررسی سؤال 2  ..................................................................................        52

  بررسی سؤال 3  ..................................................................................        53

  بررسی سؤال 4  ..................................................................................        53

  بررسی سؤال 5  ..................................................................................        54

  بررسی سؤال 6  .................................................................................         54

  بررسی سؤال 7  .................................................................................         55

  بررسی سؤال 8  .................................................................................         55

  بررسی سؤال 9  .................................................................................         56

  بررسی سؤال 10  ..................................................................................       56

  بررسی سؤال 11  ..................................................................................       57

  بررسی سؤال 12  ..................................................................................       57

  بررسی سؤال 13  ..................................................................................       58

  بررسی سؤال 14  ..................................................................................       58

  بررسی سؤال 15  .................................................................................       59

  بررسی سؤال 16  .................................................................................       59

  بررسی سؤال 17  .................................................................................       60

  بررسی سؤال 18  .................................................................................       60

  بررسی سؤال 19  ................................................................................       61

  بررسی سؤال 20  .................................................................................       61


  برچسب ها: پیشرفت تحصیلی پیام نور تحقیق پژوهش علوم تربیتی پایان نامه علوم تربیتی پروژه پیشرفت تحصیلی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.