بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیل

دانلود پایان نامه بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیل بهمراه پاورپوینت

دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

تعداد مشاهده: 5378 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc+PPT

تعداد صفحات: 160

حجم فایل:2,029 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب

      فصل اول : کلیات تحقیق
      بیان مسئله:
      اهمیت موضوع:
      انگیزه تحقیق:
      اهداف تحقیق:
      سوالات تحقیق:
      فرضیات تحقیق:
      قلمرو تحقیق:
      روش تحقیق:
      مشکلات و محدودیت های تحقیق:
      فصل دوم : مبانی نظری
      مقدمه:
      پیشینه تحقیق:
      ادبیات تحقیق:
      هیدرولوژی:
      اطلاعات مورد نیاز در علم هیدرولوژی 
      سیل:
      بارش:
      تبخیر:
      تبخیر و تعرق بالقوه به روش بلانی کریدل:
      رواناب:
      حوضه آبخیز :
      ژئومورفولوژی:
      اهمیت ژئومورفولوژی حوضه های آبخیز:
      علوم ذیر بط در مطالعات ژئومورفولوژی:
      .1- زمین شناسی:
      2- اقلیم شناسی:
      3- خاک شناسی:
      4- پوشش گیاهی :
      5- سنجش از دور:
      6- شناخت فعالیتهای انسان در مطالعات ژئومورفولوژی:
      هیدرو مورفولوژی:
       مبانی نظری :
      چرخه آب:
      مساحت حوضه:
      طول حوضه:
      مرز حوضه:
       شکل حوضه:
      - ضریب گراویلیوس (رابطه شماره 1)
      - ضریب شکل هورتن: (رابطه شماره2)
      - ضریب شکل میلریا گردشدگی:(رابطه شماره3)
      - ضریب شکل شیوم: (رابطه شماره 4)
      مستطیل معادل: (رابطه شماره 5)
      شبکه هیدروگرافی:
      تراکم شبکه رودخانه ای(نسبت تراکم )(رابطه
      شماره6)
      نسبت انشعاب( رابطه شماره 7)
      شیب متوسط حوضه (رابطه شماره8)
      ارتفاع متوسط حوضه (رابطه شماره 9)
      پروفیل رودخانه
      محاسبه شیب پروفیل رودخانه
      الف)شیب ناخالص (رابطه شماره 11)
      Sشیب ناخالص رودخانه
      ب)شیب متوسط وزنی(رابطه شماره 12):
      محاسبه زمان تمرکز
      الف )روش برانسلی ویلیامز: (رابطه شماره 12)
      ب)روش کالیفرنیا( رابطه شماره 14):
      ج) روش چاو(رابطه شماره 15):
      د)روش کرپیچ رابطه شماره 16)
      ارتفاع رواناب
      ضریب رواناب
      روش برآورد سیلاب
      برآورد رواناب با استفاده از روش scs
      هیدروگراف حوضه
      میزان بارندگی و ارتفاع ایستگاه ها رابطه شماره 17)
      طبقه بندی اقلیمی
      1- طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن (رابطه شماره18)
      2- طبقه بندی اقلیمی به روش آمبرژه: (رابطه شماره 19)
      3- طبقه بندی اقلیمی به روش کوپن:(رابطه شماره 20)
      فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه
      زمین شناسی منطقه
      شرایط آب و هوا یی منطقه
      خاک پوشش گیاهی منطقه
      زمین شناسی عمومی منطقه:
      مقدمه:
      زمین شناسی عمومی منطقه
      مختصری از زمین شناسی استان یزد
      چینه شناسی و لیتولوژی
      دوره ی ژوراسیک :
      سازند گرانیت شیرکوه : ( gSh )
      دوره کر تاسه
      سازند سنگستان
      عضو پایینی
      عضو میانی :
      عضو بالایی:
      سازند تفت
      -بخش پایینی:
      -بخش میانی:
      بخش بالایی:
       رسو بات کواترنری (دوارن چهارم)
      تراس های آبرفتی مرتفع :
      رسوبات بستر رود خانه و دره یخچالی :
      زمین شناسی ساختمانی
      رفتار سنگ ها در مقابل هوازدگی و فرشایش
      تکتونیک
      کوهزایی سیمیرین پسین:
      کوهزایی لارامی:
      گسل :
      گسل تفت :
      گسل دره زنجیره :
      گسل طزرجان-تفت:
      شرایط آب و هوایی منطقه
      جریانات هوایی موثر بر حوضه مورد مطالعه
      توده هوای پرفشار سیبری:
      توده هوای قاره­ای قطبی: CP
      جریانات موسمی:
      توده هوای قاره­ای حاره­ای:
      موقعیت ایستگاه­های هواشناسی منطقه مورد مطالعه:
      دما:
      بارش:
      توزیع زمانی و مکانی بارش:
      شدت بارندگی:
      بارندگی سالیانه:
      الف) حدود تغییرات حقیقی بارندگی:
      ب) انحراف معیار:
      ج) ضریب تغییرات ( cv):
      تغییرات بارندگی در حوضه رودخانه ده­بالا
      حداکثر بارش محتمل (PMP) در حوضه آبخیز رودخانه ده­بالا:
      منحنی آمبروترمیک:
      تحلیل دیاگرام آمبروترمیک حوضه رودخانه ده­بالا:
      دیاگرام آمبرومتریک حوضه رودخانه ده بالا
       هاتیرگراف (Hythergraph):
      رطوبت نسبی
      باد:
      یخبندان:
      تبخیر:
      تعیین نوع اقلیم حوضه:
       تعیین اقلیم به روش دومارتن:
      تعیین اقلیم به روش کوپن:
      تعیین اقلیم به روش آمبرژه:
      خاک های محدوده مورد مطالعه:
      الف) کوه ها:
      ب) واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار:
      ج) آبرفت های رودخانه ای:
      وضعیت پوشش گیاهی منطقه:
      پوشش گیاهی مرتعی:
      - تیپ گیاهی درمنه کوهی:
      - تیپ درمنه کوهی- بادام کوهی:
      - تیپ درمنه کوهی- شکر تیغال :
      - تیپ جارو- درمنه:
      - تیپ گیاهی گلاه میر حسن- چوبک:
      تیپ گون- وارس:
      درمنه کوهی- جاشیر:
      - تیپ درمنه کوهی- چوبک:
      - تیپ جارو- درمنه:
      فصل چهارم : هیدرولوژی
      ژئومورفولوژی
      سیل خیزی
      فیزیوگرافی حوضه مورد مطالعه
      مقدمه:
      ـ سطح و پیرامون حوضه:
      ـ تراکم شبکه آبراهه­ها (تراکم زهکشی):
      رده­بندی رودخانه:
      نسبت انشعاب:
      شکل حوضه:
      ـ ضریب فشردگی (گراویلیوس):
      ـ ضریب کشیدگی (روش هورتن):
      ـ ضریب میلر:
      - مستطیل معادل:
      - ضریب شکل شیوم:
      بررسی شیب در حوضه ده­بالا:
      الف) میزان شیب حوضه:
      محاسبه شیب متوسط حوضه:
      ارتفاع حوضه:
      منحنی هیپسومتری حوضه:
      منحنی آلتی متری حوضه:
      محاسبه ارتفاع متوسط حوضه:
      پروفیل طولی رودخانه:
      طول آبراهه اصلی و شیب متوسط آن:
      زمان تمرکز:
      زمان تمرکز به روش برانسلی ویلیامز:
      زمان تمرکز به روش کرپیچ:
      زمان تمرکز به روش کالیفرنیا:
      زمان تمرکز به روش چاو :
      ارتباط بین ریزش­های موجود و هرزآب (رواناب)
      دبی:
      سیر ماهیانه دبی:
      دبی حداکثر و حداقل:
      دبی فصلی:
      دبی سالانه:
      رسم هیدروگراف سیل حوضه:
      وضعیت منابع آب (سطحی و زیرزمینی):
      6.رودخانه تنگ لابید
      نوع ناهمواری ها:
      1)واحد کوهستان:
      2)واحد دشت سر:
      پالئوژلومور فولوژی منطقه در دوران چهارم:
      1- عملکرد یخ و یخچال ها در حوضه ده بالا در زمان کواترنر :
      2- حد برف های دائمی در دوره های یخچالی و بین یخچالی در منطقه مورد مطالعه:
      3- تحلیل زبانه های یخی ، پیشروی و حدود آنها در تناوب دوره های سرد و گرم
      علل تشکیل و گسترش یخچال ها در این ناحیه :
      مناطق مرفوکللماتیک حوضه ده بالا در کواترنز و حال حاضر
      تغیرات اقلیمی کاتاستروف در حوضه رود خانه ده بالا:
      تغییرات اقلیمی تدریجی و منظم در منطقه:
      پدیده‌ها و اشکال ژئومورفولوژی:
      1) دامنه نا منظم:
      2ـ توده سنگی:
      3ـ رخنمون سنگی (برونزد سنگی):
      4ـ یال فرسایش یافته:
      5ـ ستیغ:
      6ـ یال پرتگاه:
      7ـ دره:
      ـ دره یخچالی:
      - دره‌های آبراهه ای:
      8- تورهای یخچالی:
      9ـ مورن ها:
      10-سنگ‌های سرگردان:
      11- سیرک یخچالی:
      فرآیندهای دامنه ای در حوضه ده بالا:
      1ـ ریزش:
      2- خزش:
      سولیفلوکسیون:
      اشکال کارست در حوضه ده بالا:
      1)تافونی:
      2) کانیون:
      دایک:
      آرن:
      پادگانه آبرفتی:
      انواع فرسایش بر روی دامنه:
      فرسایش سطحی:
      فرسایش بارانی:
      فرسایش هرز آب ها:
      فرسایش شیاری:
      فرسایش آبراهه ای :
       فر سایش کناری :
      فرسایش سیلابی :
      فرسایش انحلالی :
      فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
      مقدمه :
      بررسی مطلالعات تحقیق :
      بررسی سوالات فرضیات تحقیق:
      پیشنهادات:
      2) نصب ایستگاههای کلیماتولوژی، باران سنجی وهیدرولوژی درحوضه:
      منبع ندارد
      تصاوير

   

  بیان مسئله


  رودخانه ها جریان طبیعی آب های سطحی هستند که دربستر معین به صورت فصلی یا دائمی جریان می یابند. رودخانه ها محدوده وسیعی از آبراهه های کم عرض و با شیب تند کوهستانی تا بستر های کم شیب و عریض جاری در دشت ها را شامل می شوند. اگر چه رودخانه ها در توسعه شهری و تمدن بشری نقش مؤثری ایفا کرده اند اما با ملاحظه جریان توفنده سیلاب که حتی می تواند اتومبیل ها،خانه ها و درختانی که در مسیر جریان سیلاب قرار دارند رابا خود ببرند به خطرناک بودن زندگی در کنار آن ها پی می بریم . از طرف دیگر رسوبات حمل شده توسط سیلاب پس از ته نشین شدن باعث حاصلخیزی زمین های حاشیه رودخانه می شود. و بخش عمده تولید غذایی دنیا را فراهم
   می کند. 
  طبق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد درمیان بلا یای طبیعی، سیل و طوفان بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده است به گونه ای که این امر در کشور ما نیز صادق است و در اغلب سال های گذشته حدود 70% اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران ناشی از سیل شده است. رشد 250 درصدی خسارات ناشی از سیل کشور در پنج دهه گذشته مؤید این مدعاست که روند طبیعی و خسارات ناشی از سیل  مرتباً افزایش می یابد. اما متأسفانه موضوع سیل مدیریت و کاهش خسارات ناشی از آن در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است و فقط زمانی که سیلاب مخربی جاری می شود و فاجعه ای بوجود
   می آید توجه مسئولین به آن جلب می گردد. اگرچه بررسی طرح های مهار سیلاب که به صورت پراکنده در سطح کشور اجرا شده اند نشان می دهد که یک راه حل مشخص و مطمئن برای کلیه مناطق سیل گیر وجود ندارد اما بدیهی است که پدیده سیل علی رغم همه پیچیدگی هایش قابل بررسی و مطالعه بوده و می توان در جهت مهار و کاهش خسارات آن و حتی 
  بهره برداری اقتصادی ازسیل راه حل های مناسبی را جستجو کرد. بی شک مهم ترین علت وقوع سیل در رودخانه ها بارش درحوضه آبخیز مناطق سیل گرفته و بالا دست آن ها می باشد. بنابراین به منظور مقابله با خطر سیلاب علل سیل خیزی حوضه رودخانه ده بالا با تأکید بر مطالعه فاکتورهای اساسی نظیر ویژگی ها و شرایط ژئومورفولوژی،هیدرولوژی،زمین شناسی،آب و هوا و 
  فیزیو گرافی که هر کدام نقش عمده ای در ایجاد خطرسیلاب دارند مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه در مورد جلوگیری از خطرات سیل ارائه می شود.

  برچسب ها: بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی تاکید نفت برسیلاب
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.