بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي بر روند مهاجرت روستائیان

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان ب

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی

تعداد مشاهده: 1750 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 190

حجم فایل:820 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد

  چكيده: 

  پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود. 
  با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند. 

  فهرست مطالب:
  چكيده
  فصل اول 
  1-1 مقدمه                                              
  1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن                      
  1-3 بيان مسأله                                          
  1-4 مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان 
  به شهرها                                          
  1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                  
  1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331)                                  
  1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342)                              
  1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 )                              
  1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352)                              
  1-5 : اهميت موضوع                                          
  1-6 : دلايل انتخاب موضوع                                      
  1-7 : تعاريف عملياتي                                          
  1-7-1 : روستا                                              
  1-7-2 : مهاجرت                                          
  1-7-3 : فعاليت هاي عمراني                                      
  1-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي                                      
  1-7-5 : واگذاري زمين در روستا                                  
  1-8 : محدودة تحقيق                                          
  1-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج                                  
  1-8-2: موفقيت شهرستان كرج                                      
  1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج                              
  1-8-4 : جمعيت شهرستان كرج                                      
  1-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج                              
  1-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد .                          
  1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد                                      
  1-8-8 : وضعيت آب و هوا                                      
  1-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد .                                  
  1-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد                          
  1-9 : محدوديت هاي تحقيق                                      
  فصل دوم 
  2-1 : مقدمه                                              
  2-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران                              
  3-2-1 : مهاجرت دائمي                                          
  3-2-2:  مهاجرت فصلي                                      
  2-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي                          
  2-4: انگيزه مهاجرت داخلي                                      
  2-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر                             
  2-5-1 : عوامل اقتصادي                                      
  2-5-2 : علل اجتماعي                                          
  2-5-3 : علل طبيعي                                          
  2-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها                              
  2-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان                              
  2-6-1 : اقتصادي                                          
  2-6-2 : اجتماعي و رواني                                      
  2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني                                  
  2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر                                  
  2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا                                  
  2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا                                  
  2-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي                              
  2-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب                   
  2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي                        
  2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني                          
  2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها                          
  2-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي                          
  2-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي                                   
  2-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي                              
  2-10-3 : توجه به توسعه روستايي                                  
  2-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران                      
  2-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها                              
  2-12-1 : بعد اول                                          
  2-12-2 : بعد دوم                                          
  2-13: سؤالات تحقيق                                         
  2-14 : مباني نظري تحقيق                                      
  2-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع                              
  2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه                                  
  2-14-3 : نظريه فايده هزينه                                      
  2-14-4 : نظرية درآمد انتظاري                                      
  2-15 : مطالعات پيشين                                          
  2-15-1 :  سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي، (صنايع روستايي و مهاجرت)   
  2-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت                  
  2-15-3 : زمين و مهاجرت                                     
  فصل سوم 
  3-1 : مقدمه                                              
  3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات                              
  3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات                                      
  3-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري                                  
  3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات                                  
  3-5-1 : روش پيمايشي                                          
  3-5-2 : سند پژوهي                                         
  3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه                                  
  3-7 : تحليل داده ها                                           
  3-7-1 : جدول                                              
  3-7-2 : نمودار                                              
  3-7-2-1 : نمودار برداري                                      
  فصل چهارم
  4-1 : مقدمه                                              
  4-2 : توصيف و تحليل داده ها                                      
  4-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت                              
  4-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                                  
  4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                  
  4-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت                          
  فصل پنجم 
  5-1 : نتيجه گيري                                          
  5-1-1 : شهرك صنعتي، اشتعال و مهاجرت                              
  5-1-2  : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                              
  5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                  
  5-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت                      
  5-2 : پيشنهادات                                          
  5-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت                      
  5-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت                          
  5-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                          
  5-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت                  
  پيوستها
  فهرست منابع فارسی
  فهرست منابع انگلیسی
  چکیده انگلیسی

  برچسب ها: برخي از علل مهاجرت روستا به شهر تأثيرات برنامه هاي عمراني تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني اقتصادي بر روند مهاجرت روستائيان دانلود مقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني اقتصادي بر روند مهاجرت روستائيان روستایی شهر عملكرد جهاد سازندگي در خص
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.