بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی

دانلود پروژه بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

دسته بندی: علوم پزشکی » دامپزشکی

تعداد مشاهده: 4592 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:651 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب


  چکیده..................................................................................................... 1

  فصل اول: مقدمه....................................................................................... 2

  فصل دوم: بررسی منابع.............................................................................. 5

  1-2- منشا و اهلی...................................................................................... 5

  2-2- نژادها............................................................................................ 5

  3-2-اهداف پرورش کبوتر........................................................................... 7

  1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر............................................................. 7

  2-3-2- تامین کود مزارع............................................................................ 8

  3-3-2- نامه رسانی................................................................................... 8

  4-3-2- مسابقه و سرگرمی.......................................................................... 8

  4-2- پرورش و نگهداری............................................................................ 9

  5-2- محاسن پرورش کبوتر......................................................................... 10

  6-2- تغذیه کبوتر...................................................................................... 11

  1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ............................................................................. 11

  2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر.......................................................................... 12

  7-2- شیر کبوتر....................................................................................... 13

  8-2- گوشت کبوتر.................................................................................... 15

  9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی................... 19

  10-2- همبستگی....................................................................................... 20

  1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت................................. 20

  11-2- رگرسیون ( وایازی )........................................................................ 21

  12-2- وراثت پذیری................................................................................. 21

  13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری................................................... 22

  1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر.................................................. 23

  2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی........................................................... 23

  14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات.................................................... 23

  15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص........................................ 24

  1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب............................. 24

  2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی............................ 25

  1-2-15-2-  برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی...................... 25

  1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد..................... 25

  2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین............. 26

  2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس.................. 27

  16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون............... 28

  17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر.................................................. 28

  18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها...................... 30

  19-2- انتخاب.......................................................................................... 31

  1-19-2- انتخاب داخل نژادی....................................................................... 31

  20-2- سیستم های آمیزشی.......................................................................... 33

  1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات....................................... 33

  1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی.................................................................... 33

  2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی............................................................... 33

  21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر...................... 33

  22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر.............................................................. 34

  23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند.......... 34

  1-23-2- وزن جوجه کبوتر......................................................................... 34

  2-23-2- میزان و الگوی رشد...................................................................... 35

  فصل سوم: مواد و روشها........................................................................... 37

  1-3- محل اجرای طرح.............................................................................. 37

  2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح.............................................................. 37

  3-3- نحوه اجرای طرح.............................................................................. 38

  4-3- جمع آوری اطلاعات...........................................................................  39

  5-3- روش آماری.................................................................................... 39

  فصل چهارم : نتایج................................................................................... 41

  1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین..................................................... 41

  1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری...................... 41

  2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری................................ 41

  3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد ماده  و برآورد وراثت پذیری............................ 42

  2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان......................................................... 44

  1-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری..... 44

  2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری..... 46

  3-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری..... 48

  4-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری..... 49

  5-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری...... 50

  6-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری...... 51

  7-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 53

  فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث..................................................................... 62

  1-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس.............. 62

  2-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس....................... 62

  3-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده  به تفکیک جنس.................... 63

  2-5- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات.................. 64

  1-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری .... 64

  2-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت............. 64

  3-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت.... 65

  پیشنهادات................................................................................................ 66

  پیوست ها................................................................................................ 67

  فهرست منابع........................................................................................... 79

  چکیده انگلیسی......................................................................................... 84


   


            

  فهرست جداول


  جدول 1-2- تجزیه شیمیایی کود کبوتر......................................................... 8

  جدول 2-2- جیره پیشنهادی برای کبوتران پرورش دهنده جوجه.......................... 12

  جدول 3-2- ماکرو و میکرو المانهای موجود در شیر کبوتر............................... 14

  جدول 4-2- مقایسه بین کلسترول گوشت جوجه کبوتر با دیگر مواد پروتئینی.......... 16

  جدول 5-2- آنالیز اجزای گوشت جوجه کبوتر................................................. 16

  جدول 6-2- مقایسه بین گوشت جوجه کبوتر و دیگر حیوانات.............................. 16

  جدول 7-2- قطعات لاشه جوجه کبوتر معمولی در سن یک ماهگی....................... 17

  جدول 8-2- درصد راندمان لاشه در کبوتران گوشتی نسبت به وزن زنده............... 17

  جدول 9-2-تاثیرات سن و جنس بر روی وزن بدن و قطعات لاشه در نژاد تگزان…. 18

  جدول 10-2- ترکیبات گوشت جوجه کبوتر ایرانی و خارجی.............................. 19

  جدول 11-2-.شباهت فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری.................. 25

  جدول 12-2- تجزیه و تحلیل واریانس فنوتیپی در خویشاوندان تنی و ناتنی............ 27

  جدول 13-2- وراثت پذیری در مورد برخی صفات کبوتر................................. 29

  جدول 14-2- برآورد همبستگی ژنوتیپی در کبوتران....................... ………… 30

  جدول 15-2- مقایسه بین وزن تخم و وزن جوجه های بیرون آمده از تخم............... 35

  جدول 16-2- درصد رشد بین گونه های کبوتران در سنین مختلف....................... 36

  جدول 1-3- جیره مورد استفاده در آزمایش………………………………… 38

  جدول 1-4- تابعیت نتاج ازمیانگین والدین در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…. 43

  جدول 2-4- تابعیت نتاج ازوالد نردر سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…… 43

  جدول 3-4- تابعیت نتاج ازوالد ماده در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری….. 44

  جدول4-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده وبرآورد وراثت پذیری 55

  جدول5-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآوردوراثت پذیری 56

  جدول6-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآوردوراثت پذیری 57

  جدول7-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآوردوراثت پذیری 58

  جدول8-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری 59

  جدول9-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری 60

  جدول10-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 61


  فهرست نمودارها


  نمودار شماره 1- برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین با استفاده از ضریب تابعیت... 67

  نمودار شماره2- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد نر با استفاده از ضریب تابعیت.............. 67

  نمودار شماره 3- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد ماده با استفاده از ضریب تابعیت.......... 68

  نمودار شماره4- همبستگی بین نتاج با والدین برای صفت وزن زنده................................ 68

  نمودار شماره 5- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری برای صفت وزن زنده.... 69

  نمودار شماره 6- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن زنده.................. 69

  نمودار شماره 7- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن لاشه... 70

  نمودار شماره 8- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن لاشه................. 70

  نمودار شماره 9- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن سینه... 71

  نمودار شماره 10- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن سینه............... 71

  نمودار شماره 11- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن پشت. 72

  نمودار شماره 12- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن پشت............... 72

  نمودار شماره 13- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن ران.. 73

  نمودار شماره 14- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن ران................ 73

  نمودار شماره 15- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن بال... 74

  نمودار شماره 16- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن بال................. 74

  نمودار شماره 17- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن احشاء خوراکی75

  نمودار شماره 18- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن احشاء خوراکی.. 75


   


   فهرست اشکال


   تصویر شماره 1- نژاد کبود 76

  تصویر شماره 2-  نژاد تیزپر 76

  تصویر شماره 3- نژاد کوهی 77

  تصویر شماره 4- نژاد پروازی 77

  تصویر شماره 5- لاشه جوجه کبوتر در سن 30 روزگی 78

  تصویر شماره 6- قطعات لاشه 78


  برچسب ها: جوجه کبوتر روابط خویشاوندی وراثت پذیری همبستگی تابعیت
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.