بررسي عوامل موثربرافزايش مشاركت مردم در بازار سرمايه ايران

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل موثربرافزايش مشاركت مردم در بازار سرمايه ايران

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 6643 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:4,671 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 75,000 60,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکيده:

  از آنجايی که ايران بعنوان كشوري در حال توسعه نيازمند توجه به سياستگذاري هاي هدفمند در امر افزيش پس انداز و سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران با تجربه و افراد عام در بخش مشاركت در بازار سرمايه (بازار بورس اوراق بهادار) است. اين سياستگذاري ها نيازمند ايجاد فرهنگ و الگو صحيح در امر افزيش سرمايه گذاري در بخش بازار سرمايه مي باشد. 
  در اين پژوهش به بررسي ميزان تاثيري گذاري افزيش نوسانات سود سهام، ريسك بازار سرمايه و  ديگر عوامل موثر بر افزايش مشاركت مردم در بازار سرمايه و چگونگي تاثير گذاري آن مشخص گرديده است. از آنجايی که اين پژوهش  به  بررسي برخي از مشكلات موجود در بازار سرمايه كشور و از جمله مهترين آنها بي انگيزه بودن مردم براي سرمايه گذاري در بازارسرمايه پرداخته است، اهميت آن آشکار می گردد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که بين افزايش سود سهام شركت ها، افزايش قيمت سهام شرکت ها، ريسک سرمايه گذاران و نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري با افزايش مشاركت مردم رابطه معناداري وجود دارد. هم چنين متغير ريسك بيشترين اثر و متغير سودسهام کمترين اثر را بر افزايش مشاركت مردم نشان می دهند. 


  بررسي عوامل موثربرافزايش مشاركت مردم در بازار سرمايه ايران


   
  فهرست مطالب                                                                                                                      
  فصل اول: کليات پژوهش 1
  1-1- مقدمه 2
  1-2- بيان مسأله ومشکل 5
  1-3- بورس اوراق بهادار چيست؟ 7
  1-4- اهميت وضرورت پژوهش 9
  1-5- اهداف پژوهش 11
  1-6-  فرضيات پژوهش 12
  1-7- تعريف واژه های کليدی پژوهش 12
  1-7-1- تعريف مشارکت 12
  1-7-2- تعريف سود سهام 12
  1-7-3- تعريف قيمت سهام 13
  1-7-4- ارزش تجارتی 13
  1-7-5- تعريف ريسک از ديدگاه سرمايه گذار 13
  1-7-6- تعريف نرخ بازده مورد انتظار 14
  1-7-6- تعريف بازار سرمايه(بازار بورس اوراق بهادار) 15
  فصل دوم: پيشينه پژوهش 17
  2-1- بازار سرمايه در ايران 18
  2-1-1- تاريخچه شکل گيری بازار سرمايه 18
  2-1-2- بازار سرمايه 18
  2-1-3- نقش بازار سرمايه 19
  2-1-4- بورس اوراق بهادار، بخش اصلی بازار سرمايه 20
  2-1-5- بازار سرمايه در ايران 21                                                                                                                                                                
  2-2- مشاركت مردمي دربازارسرمايه در ايران 21
  2-2-1- فرهنگ سازي درجامعه 21
  2-3- ده قاعده طلايي براي سرمايه گذاري 22
  2-4- بورس بازي در بازار 24
  2-5- بررسي شرايط از ديدگاه کلان سياسي و اقتصادي 25
  2-6- تحقيقات انجام شده   26
  2-6-1- تحقيقات داخلي 26
  2-6-2- تحقيقات خارجي 29
  فصل سوم: روش شناسی پژوهش 33
  3-1- روش گرد آوری اطلاعات 34
  3-1-1- جامعه آماری(N) 34
  3-1-2- نمونه و روش نمونه گیری 34
  3-2- روش آماری و آزمون های آماری 35
  3-3- روش تحقيق 36
  3-4- نوع پژوهش 36
  3-5- اهداف پژوهش 37
  3-6- فرضیه های پژوهش 38
  3-7- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات 38
  3-8- روايي وپايائي تحقيق 39
  3-9- قلمرو تحقيق 40
  3-9-1- قلمرو زمانی تحقيق 40
  3-9-2- قلمرو مکانی تحقيق 40
  3-9-3- قلمرو موضوعی تحقيق 40
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات 41
   4-1- مقدمه 42
  4-2- آمارتوصيفی اطلاعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان 43
  4-3- بررسی پايايی تحقيق 45
  4-4- آزمون های آماری 47
  4-4-1- بخش اول : آمار توصيفی (شاخص های توصيف داده ها) 47
  4-4-2- بخش دوم: آمار استنباطی 52
  4-5- آزمون تست t : برای بررسی هريک از فرضيه ها  آزمون به صورت زير می باشد: 53
  4-6- آزمون فريدمن 56
  فصل پنجم: نتيجه گيری وپيشنهادات آتی 58
  5-1- نتايج   59
  5-1-1- نتايج تحقيق 56
  5-1-1-1- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه اول: بين افزايش سود سهام شركت ها و افزايش مشاركت مردم رابطه معناداري وجود دارد 59
  5-1-1-2- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه دوم:  بين افزايش قيمت سهام شركت ها و افزايش مشاركت مردم رابطه معناداري وجود دارد 60
  5-1-1-3- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه سوم: بين ريسك سرمايه گذاران و افزايش مشاركت  مردم رابطه معناداري وجود دارد 60
  5-1-1-4- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه چهارم: بين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاری و افزايش مشارکت مردم رابطه معناداري وجود دارد 61
  5-1-2- پيشنهاداتی برای تحقيقات آتی 61
   پيوست ها 63
  پرسشنامه 63
  روايی 65
  3-7- جدول امتيازدهی پرسشنامه 66
  3-7- منابع و مآخذ 71
  فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                                   صفحه  
  3-1- فرايند تحقيق 37
  4-1- نمودار فراوانی بر حسب جنسيت 43
  4-2- نمودار فراوانی بر حسب تاهل 43
  4-3- نمودار فراوانی بر حسب پاسخ دهندگان 44
  4-4- نمودار فراوانی بر حسب تحصيلات 45
  4-5- نمودار ميه ای برای داده های سود سهام 48
  4-6- نمودار هيستوگرام برای داده های سود سهام 48
  4-7- نمودار ميله ای برای داده های قيمت سهام 49
  4-8- نمودار ميله ای برای داده های ريسك ازديدگاه سرمايه گذاران 50
  4-9- نمودار هيستوگرام برای داده های ريسك ازديدگاه سرمايه گذاران 51
  4-10- نمودار ميله ای برای داده های نرخ بازده مورد انتظار ريسك 52
  4-11- نمودار هيستوگرام برای داده های نرخ بازده مورد انتظار ريسك 52


  فهرست جداول
  عنوان                                                                                                                        صفحه  
  3-1- طيف ليکرت 39
  4-1- فراوانی آزمودنيها بر حسب سن 44
  4-2-فراوانی آزمودنيها بر حسب تحصيلات 44
  4-3- آماره هاي قابليت اطمينان 45
  4-4- ضريب آلفای کرونباخ16 سئوال 46
  4-5- آمار توصيفی برای متغير سود 47
  4-6- آمار توصيفی برای متغير قيمت سهام 49
  4-7- آمار توصيفی برای متغير ريسک از ديدگاه سرمايه گذاران 50
  4-8- آمار توصيفی برای متغير نرخ بازده مورد انتظار ريسك 51
  4-9- آمار توصيفی مربوط به متغير سود سهام 53
  4-10- آزمون تست t (One-Sample Test)مربوط به سود سهام 53
  4-11- آمار توصيفی مربوط به قيمت سهام 54
  4-12- آزمون تست t (One-Sample Test)مربوط به قيمت سهام 54
  4-13- آمار توصيفی مربوط به متغير ريسك ازديدگاه سرمايه گذاران 54
  4-14- آزمون تست t (One-Sample Test)مربوط به متغير ريسك ازديدگاه سرمايه گذاران 55
  4-15- آمار توصيفی مربوط به نرخ بازده مورد انتظار ريسك 55
  3-16- آزمون تست t (One-Sample Test)مربوط به نرخ بازده مورد انتظار ريسك 55
  4-17- آزمون فريدمن 56
  4-18- ميانگين شاخص های موثر بر افزايش مشاركت مردم 57
  4-19- رتبه بندی  تاثير شاخص های موثر بر افزايش مشاركت مردم 57


  برچسب ها: عوامل موثربرافزايش مشاركت مردم عوامل موثر مردم در بازار سرمايه ايران پایان نامه عوامل موثربرافزايش مشاركت مردم در بازار سرمايه ايران پایان نامه عوامل موثر سرمایه در ایران
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.