پایان نامه بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 6277 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 102

حجم فایل:1,335 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 65,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  عنوان   
  مقدمه
  الف) طرح موضوع
  ب) سئوالهای اصلی و فرعی
  ج) فرضیات تحقیق
  د) سابقه و ضرورت تحقیق
  هـ) اهداف تحقیق
  و) روش تحقیق
  ز) شیوه کار و ساماندهی تحقیق
  بخش نخست :از بزه دیده شناسی تا حمایت از حقوق بزه دیدگان
  فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم
  مبحث اول: مفهوم شناسی، تاریخچه
  گفتار اول: مفهوم شناسی
  الف) مفهوم بزه دیده شناسی و بزه دیده
  1) تعریف بزه دیده شناسی و گونه های آن
  2) تعریف بزه دیده
  ب) اقسام بزه دیده
  گفتار دوم: تاریخچه
  الف) پیدایش بزه دیده شناسی و سیر تکاملی آن
  ب) دیده گاه ها و تئوری های بزه دیده شناسی
  فصل دوم: مبانی، تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی، گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
  مبحث اول: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده و تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی
  گفتار اول: مبانی حمایت از حقوق بزه دیده
  الف) مبانی فلسفی و ایدئولوژیک
  ب) مبانی هنجاری
  ح) قصور دولت ها
  د) حل و فصل غیر قضایی
  هـ ) تقلیل بزهکاری
  گفتار دوم: تئوری های مربوط به به توجیه علل بزه دیدگی
  الف) تئوری شتاب زدگی بزه دیده
  ب) تئوری سبک زندگی
  ج) تئوری اعمال روزمره
  مبحث دوم:  گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
  گفتار اول:  مفهوم سیاست جنایی و تحولات آن
  گفتار دوم:  گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده
  بخش دوم: جایگاه بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی
  فصل اول: جایگاه بزه دیده در مرحله کشف و تعقیب جرم
  مبحث اول: مرحله کشف
  گفتار اول: پذیرش بزه دیدگان
  الف) رعایت احترام به منزلت بزه دیده و قدر شناسی
  ب) حمایت از بزه دیده در برابر آسیب
  1- حمایت پزشکی
  2- حمایت عاطفی
  3- تامین امنیت
  1-3- حفاظت از بزه دیده در برابر متهم
  2-3- حفاظت از هویت بزه دیده
  گفتار دوم: رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی بزه دیدگان در مورد پیگیری شکایت
  مبحث دوم: مرحله تعقیب
  گفتار اول: آگاه سازی بزه دیدگان در تعقیب دعوای عمومی
  فصل دوم: جایگاه بزه دیده در مرحله تحقیق
  مبحث اول: مرحله تحقیق
  گفتار اول: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی و جایگاه بزه دیده
  الف) بی طرفی مقامات تحقیق
  ب) استقلال مقامات تحقیق
  ج) تسریع در انجام تحقیقات
  گفتار دوم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی و حمایت از بزه دیده
  الف) کتبی بودن
  ب) غیر علنی
  ج) سری
  د) غیر ترافعت بودن
  مبحث دوم: ملاک های حمایت از بزه دیده در تحقیقات مقدماتی
  گفتار اول: حمایت های مستقیم
  الف) ضرورت حضور وکیل
  ب) استرداد اموال و اشیاء
  پ) اجازه طرح دعوای خصوصی در ضمن عمومی
  ت) در خواست صدور قرار تامین خواسته
  ث) تحقیق از بزه دیده
  ج) حق دسترسی به پرونده
  گفتار دوم: حمایت های غیر مستقیم
  الف) صدور قرار تامین نسبت به متهم
  ب) جلب متهم
  پ) ضبط اوراق و اشیاء متعلق به متهم و ثبت مکالمات تلفنی
  ت) دارا بودن حق آگاهی از پرونده و حضور در تحقیقات
  ث) جرح تحقیقات انجام شده توسط ضابطین از سوی بزه دیده
  بخش سوم: جایگاه بزه دیده در مرحله صدور حکم، دادرسی و اجرای حکم
  فصل اول: فرایند دادرسی و صدور حکم
  مبحث اول: فرایند دادرسی
  گفتار اول: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی
  الف) حضور وکیل مدافع
  ب) علنی بودن
  ج) ترافعی بودن
  د) تسریع دادرسی
  گفتار دوم: تدابیر حمایت از بزه دیده
  الف) حمایت های مختص مرحله دادرسی
  1) در خواست ترک محاکمه
  2) رسیدگی غیابی
  3) سازش و در خواست آن
  4) حق استفاده از مترجم یا متخصص
  5) رسیدگی به دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی
  ب) حمایت های پیش بینی شده در طی فرایند کیفری
  1) معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم
  2) امکان مطالبه خسارت
  3) تشدید حکم مجازات بدوی در مرحله تجدید نظر خواهی
  مبحث دوم: فرایند صدور حکم
  گفتار اول: اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند صدور حکم
  الف) مستدل بودن احکام
  ب) تسریع صدور حکم
  ج) صدور حکم ضرر و زیان در ضمن حکم کیفری
  د) پیش بینی ساز و کارهای جبران در حکم کیفری
  گفتار دوم: جایگاه حقوقی بزه دیده در صدور حکم
  الف) کیفیات تخفیف دهنده مجازات و نقش بزه دیده در ان
  ب) بزه دیده و نهاد تعلیق اجرای مجازات
  فصل دوم: جایگاه بزه دیده در مرحله ی اجرای حکم و بعد از صدور حکم
  مبحث اول: فرایند اجرای حکم
  گفتار اول: فراهم کردن ساز و کارهای جبران
  الف) خسارت قابل مطالبه از سری بزه دیده
  ب) عدم اسقاط حقوق خصوصی در ضمن اسقاط حقوق عمومی
  ج) تقدم حقوق مدعی خصوصی بر حقوق عمومی
  گفتار دوم: سیاست جنای حاکم بر جبران خسارت بزه دیدگان
  الف) ضرورت خسارت زدایی و ضمانت اجرای آن
  ب) تادیه خسارت بزه دیدگان از منابع ملی جایگزین
  مبحث دوم: سایر تسهیلات قانونی
  گفتار اول: بزه دیدگان و تجدید نظر خواهی
  گفتار دوم: گذشت شاکی بعد از قطعی شدن رای دادگاه
  گفتار سوم: مرور زمان و جایگاه بزه دیده در آن
   
  چکیده
  جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده شناسی شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی جرم می پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه وابسته به اوست مورد توجه این دانش نوین است. براین اساس هر چیزی که مربوط می شود به بزه دیده یعنی به شخصیت، به ویژگی های زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناسی و فرهنگی وی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه در این علم مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهش های جرم شناسی و سیاست جنایی جوامع، نیافته است. با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرآیند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی درزمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های جهانی، درگرو رفتار منصفانه جهت دسترسی به عدالت می داند. مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین در کنار ضرورت و واقع بینی ابعاد آن، موجب گردید که طرح حمایت از قربانیان جرم، در اندک زمانی، جای خود را در اسناد و کنوانسیون های جهانی بیابد. در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر را بازتاب می دهند، سندهای مهمی به چشم می خورند که با جهت گیری به سوی بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، ملاک های جهانی حمایت از بزه دیدگان را می توان در آنها جست و جو کرد. در این میان، اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت (1985)، و اصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم (2006) را، به منزله دو سند هنجارین در سطح سیاست های سازمان ملل متحد، بی گمان می توان به مثابه منشور بین المللی حقوق بزه دیدگان به شمار آورد. بدین سان، بزه دیده به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا روی فراموش شده جرم به تدریج وارد پژوهشها و مطالعات جرم شناسان و حقوق دانان کیفری و نیز گفتمان قانون گذاران شد و سپس شایسته همان توجیهاتی تلقی گردید که از دیرباز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شود. به همین دلیل موضوع پایان نامه، جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی انتخاب شده تا صرفنظر از نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم، قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان در مورد حمایت از بزه دیدگان مورد ارزیابی و تاثیرپذیری سیاست جنایی کشورمان از رهیافت های جدید بزه دیده شناسی و جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین المللی از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می کند و از طرف دیگر مشخص می گردد که وضعیت ها در قبال حقوق بزه دیدگان و در قبال خسارت زدائی از آنان چگونه است. 
  (واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی، آیین دادرسی کیفری ایران، اسناد بین المللی، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه)


  برچسب ها: بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران بزه دیده بزه دیده شناسی حمایتی آیین دادرسی کیفری ایران اسناد بین المللی دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.