مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش

دانلود پایان نامه مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش

دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی

تعداد مشاهده: 4682 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:1,891 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب 

  چكيده     1
  مقدمه     3
  فصل اول : كليات     4
  1-1 كليات زمين شناختي خليج فارس     6
  1-1-1 تاريخچه پيدايش خليج فارس     7
  2-1-1 ريخت شناسي خليج فارس     7
  1-2 كليات و خصوصيات جغرافيايي     8
  1-2-1 پيشينه تاريخي جزيره كيش     8
  1-2-2 موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي جزيره كيش     9
  1-2-3 خصوصيات زمين شناسي جزيره كيش     11
  1-2-4 خاك جزيره كيش     12
  1-2-5 اقليم و آب و هواي جزيره كيش     13
  1-2-6 پوشش گياهي جزيره كيش     20
  1-2-7 هيدرولوژي جزيره كيش     21
  1-2-8 حيات جانوري در جزيره كيش     21
  1-2-9- نگرشي بر نقشه زمين شناسي جزيره كيش     23
  1-2-10- تكنونيك و لرزه خيزي جزيره كيش    24
  1-2-11 كشاورزي و دامداري جزيره كيش     25
  1-2-12- امكانات زمين گردشگري در جزيره كيش     26 
  1-2-13- ويژگي هاي انساني جزيره كيش    27 
  1-2-14 – جايگاه ژئوپولتيك، استراتژيك و نظامي در جزيره كيش     27 
  1-2-15 كيش در سفرنامه ها و آثارمورخان    28
  1-2-16- آبسنگ‌هاي مرجاني جزيره كيش     28
  فصل دوم : روش هاي مطالعاتي     29
  2-1 – موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي نمونه برداري     30
  2-2- ابزار و مواد مورد نياز     32
  2-3 – نمونه برداري     32
  2-4- آماده سازي نمونه‌ها جهت مطالعات روزن داران    33
  2-5- معرفي ايستگاه‌ها    35
  فصل سوم : مطالعات بوم شناختي و فيزيكو شيميايي    47
  3-1 مشخصات فيزيك و شيميايي آب‌هاي سواحل جزيره كيش     48
  3-2- تعيين ميزان كل مواد آلي رسوبات    52
  3-3- نتايج حاصل ازاندازه گيري ميزان كل مواد آلي    52
  فصل چهارم : نتايج مطالعات ميكروفونيستيك وسيستماتيك    55
  فصل پنجم : ماكروفوناي جزيره كيش    66
  فصل ششم : بحث و نتيجه گيري     69
  فصل هفتم : اطلس برگزيده روزن داران مطالعه شده     76
   
  فهرست جداول و نمودارها 

  جداول 
  جدول 1- ميانگين درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتي گراد در جزيره كيش     14
  جدول 2- ميانگين بارندگي برحسب ميلي متر در جزيره كيش     16
  جدول 3- ميانگين رطوبت نسبي بر حسب درصد در جزيره كيش    18 
  جدول 4- مشخصات جغرافيايي ايستگاه‌هاي نمونه برداري     30
  جدول 5- ميانگين اكسيژن محلول در آب در ايستگاه‌هاي مطالعاتي     50
  جدول 6- ميزان كل مواد آلي رسوب در ايستگاه‌هاي مطالعاتي     54
  جدول 7- روزن داران شناسايي شده در سطح با پوسته آهكي هيالين      64
  جدول 8- روزن داران شناسايي شده در سطح با پوسته پورسلانوز     64
  جدول 9- روزن داران شناسايي شده در عمق با پوسته آهكي هيالين     65
  جدول 10- روزن داران شناسايي شده در عمق با پوسته پورسلانوز     65
  تصاوير 
  تصوير 1 : نمايي از پوشش گياهي جزيره كيش     20
  تصوير 2 : نمايي ازكشتي يوناني     27
  تصوير 3 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 1 (كشتي يوناني)     35
  تصوير4  : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 1 (كشتي يوناني)    36
  تصوير 5 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 2 (شانديز غروب)     37
  تصوير 6 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 2 (شانديز غروب)     38
  تصوير 7 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 3 (بيمارستان 200 تخت 
  خوابي)     39
  تصوير 8 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 3 (بيمارستان 200 تخت 
  خوابي)     40
  تصوير 9 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 4 (تاسيسات فشار گاز)     41
  تصوير 10 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 5 (پارك دلفين)     42
  تصوير 11 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه5 (پارك دلفين)     43
  تصوير 12 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر)     44
  تصوير 13 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر)     45
  نمودارها 
  نمودار 1- ميانگين درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتي گراد در جزيره كيش     15
  نمودار 2- ميانگين بارندگي بر حسب ميلي متر در جزيره كيش    17
  نمودار 3- ميانگين رطوبت نسبي بر حسب درصد در جزيره كيش     19
  نمودار 4- ميزان اكسيژن محلول در ايستگاه‌هاي مطالعاتي    50
  نمودار 5- نمودار كل مواد آلي رسوب در ايستگاه‌هاي مطالعاتي    54 
  نقشه‌ها 
  نقشه 1 – موقعيت نسبي جزيره كيش در خليج فارس     10
  نقشه 2- نقشه زمين شناسي جزيره و موقعيت ايستگاه‌ها    31 

  چكيده
  جزيره كيش از جزاير جنوب كشور ايران محسوب مي‌شود از لحاظ شكل هندسي اين جزيره تقريباً بيضي شكل بوده د و بخشي اززون زاگرس چين خورده است. مهمترين بخش¬هاي رسوبي اين جزيره شامل رسوبات ماسه¬اي ساحلي، ماسه¬اي ساحلي متراکم شده، رسي - ماسه¬اي  سخت شده، رسي قرمز رنگ و رسوبات رسي ماسه دار مي¬باشند. 
  از لحاظ آب و هوايي جزيره کيش داراي آب و هواي گرم و مرطوب است. سواحل شمال‌غربي، غرب و جنوبي جزيره صخره‌اي و به خاطر وزش بادهاي دريايي مواج مي‌باشند. 
  در تحقيق حاضر مطالعات ميکروفونيستيک و رسوب شناختي سواحل جنوبي جزيره کيش در 6 ايستگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
  در مطالعات و بررسي‌هاي مربوط به روزن‌داران موجود در سطح جزيره 8 جنس و 11 گونه شناسايي شدند روزن‌داران موجود در عمق 6 جنس و ٥ گونه شناسايي شدند. بيشترين فراواني مربوطه به روزن‌داران با پوسته آهك هيالين مي‌باشد. 
  اصلي‌ترين مجموعه‌شناسايي شده در اين نواحي مورد مطالعه: 
  Ammonia   beccarii  linne Association 
  است که گونه¬هاي  همراه اين مجموعه عبارتند از: 
  Amphistegina  lobifera  ,  Elphidium  craticulatum   , Quinqueloculina  lamarkina   , Triloculina    trigonata  ,    Peneropelis     pertusus     
  از نظر رسوب شناختي ايستگاه‌هايي كه حاوي روزن‌داران زيادي بودند غالباً از مواد آلي غني هستند. 
  مهمترين عامل فيزيكوشيميايي مؤثر بر توسعه روزن‌داران ميزان اكسيژن محلول در آب است كه فراواني و تنوع آن‌ها را كنترل مي‌كند. 
  با بررسي‌هاي انجام شده مي‌توان چنين گفت كه جامعه ميكروفوناي جزيره كيش،بيشتر در بسترهاي دانه ريز (سيلتي ـ گلي) و جامعه ماكروفونا در رسوبات دانه‌درشت‌ متمرکزند. از آنجايي كه مرجان‌هاي جزيره كيش تأثير بسزايي برروي عوامل بوم‌شناختي، رسوب‌شناختي، كاني شناسي دارد پس بايد در مورد مرجان‌هاي جزيره كيش نيز اشاره‌اي داشته باشيم اما اساس مطالعات پايان نامه بر مبناي شناخت ميكروفوناي منطقه نظير روزن‌داران مي‌باشد. 
   
  مقدمه 
  خليج فارس درياي حاشيه¬اي و نيمه بسته وهلالي شكل است با عمق متوسط (حدود 35 متر) كه اين عمق به تدريج به سمت تنگه هرمز افزايش چشمگيري مي¬يابد. بطوري كه متوسط عمق آن در مناطق شمالي و جنوبي كمتر از 15 مترو درناحيه تنگه هرمز حدود 100 متر است. از طرف مشرق با درياي عمان و اقيانوس هند مرتبط است آب و هواي آن خشك و نيمه استوايي ودماي آن در فصل زمستان داراي آب وهواي معتدل و در فصل تابستان بسيارگرم و شرجي است. 
  اين خليج نيلگون به دليل وجود ذخاير گسترده¬ انرژي درخود ازاهميت جهاني برخورداراست و در عرصه¬ي مناسبات بين¬المللي چشم تمام جهانيان را به خود خيره كرده است. 
  ايران پهناورترين كشور حاشيه خليج فارس محسوب مي¬شود و شناخت جزاير ايراني آن با توجه به اهميت اين منطقه حائز اهميت است. 
  منطقه خليج فارس داراي حدود ١٣٠ جزيره است كه از جمله آنها مي¬توان به جزاير قشم، كيش، هرمز، ابوموسي، خارك، تنب كوچك، تنب بزرگ، سيري، لاوان، فارور ، هندورابي و...نام برد.              (صهبا، 1386) 
  جزيره كيش به منظور مطالعات زمين شناسي دراين رساله مورد توجه قرار گرفته تا روزن‌داران اين منطقه شناسايي و معرفي گردد بررسي و مطالعه روزن داران دراين جزيره نقش مهمي را در تعيين ميزان آلودگي، تفسير محيط رسوبي و پالئواكولوژي جزيره ايفا مي¬كند.
   
  فصل اول
  كليات 
  ١ـ١ـ كليات زمين شناختي خليج فارس 
  ١ـ١ـ١ـ تاريخچه پيدايش خليج فارس 
  ٢ـ١ـ١ـ ريخت شناسي خليج فارس 
  ١ـ٢ـ كليات وخصوصيات جغرافيايي 
  ١ـ٢ـ١ـ پيشينه تاريخي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٢ـ موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٣ـ خصوصيات زمين شناسي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٤ـ خاك جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٥ـ اقليم و آب وهواي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٦ـ پوشش گياهي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٧ـ هيدرولوژي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٨ـ حيات جانوري در جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ٩ـ نگرشي بر نقشه زمين شناسي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ١٠ ـ تكنونيك و لرزه خيزي جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ١١ـ كشاورزي و دامداري جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ١٢ـ امكانات زمين گردشگري در جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ١٣ـ ويژگي¬هاي انساني جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ١٤ـ جايگاه ژئوپولتيك ، استراتژيك و نظامي در جزيره كيش 
  ١ـ٢ـ١٥ـ جزيره كيش در سفرنامه¬ها و آثارمورخان 
  ١ـ٢ـ١٦ ـ آبسنگ¬هاي مرجاني جزيره كيش

  منابع فارسي 
  1 ـ آقا نباتي، سيدعلي (1383)، زمين‌شناسي ايران، انتشارات سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور.
  2 ـ خسرو تهراني، خسرو (1374)، فسيل شناسي بي‌مهرگان، انتشارات مؤسسه فرهنگي عابدزاده. 
  3 ـ خسرو تهراني، خسرو (1377)، اطلس ماكروفسيل‌هاي بي‌مهرگان، انتشارات دانشگاه آزاداسلامي. 
  4 ـ خسروتهراني، خسرو (1377)، ميكروپالئونتولوژي كاربردي، جلد اول، فرامينيفرا، انتشارات دانشگاه تهران. 
  5 ـ خسروتهراني، خسرو (1377)، ميكروپالئونتولوژي كاربردي، جلد دوم، غيرفرامينيفرها، انتشارات دانشگاه تهران. 
  6 ـ درويش‌زاده، علي (1380)، زمين‌شناسي ايران، انتشارات اميركبير. 
  7 ـ سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح (1383)، جغرافيايي جزاير ايراني خليج فارس (جزاير كيش و هندورابي) 
  8 ـ سازمان منطقه آزاد كيش (1379)، آبسنگ‌هاي مرجاني، گوهرهاي نهان خليج فارس.
  9 ـ سهرابي ملايوسفي، معصومه (1382)، مطالعات ميكروفونيستيك، رسوب شناسي و بوم‌شناختي رسوبات هولوسن در اكوسيستم مانگرو و نوار ساحلي جنوب جزيره قشم ـ خليج‌فارس، رساله‌ي دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران. 
  10- سهرابي ملايوسفي ، معصومه (1382) ، مطالعات ميكروفونيستيك و بوم شناختي پهنه جزر و مدي جزيره كيش .
  11 ـ صادقي اسكويي، فرخ‌ السادات (1381)، بررسي زمين‌شناسي جزيره كيش با تأكيد بر رده‌هاي شكم پايان و دو كفه‌اي‌ها، رساله‌ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال. 
  12- صهبا ، مريم ، (1386) ، مطالعات ماكرو و ميكروفونستيك شامل مرجان‌ها و روزن‌داران جزيره كيش، رساله کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.
  13 ـ معيني، رضا(1377)، مطالعات رسوب‌شناختي، بوم‌شناختي و ميكروفونيستيك در طول نوار ساحلي خليج فارس، از بندرمقام تا بندر نخل تقي، رساله‌كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 
  14 ـ وزيري، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظري، وحيده (1380)، مباني ديرينه‌شناسي، جلد اول (ميكروفسيل‌ها)، انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
  15 ـ وزيري، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظري، وحيده (1380)، مباني ديرينه‌شناسي، جلد دوم (بي‌مهرگان، ايكنوفسيل‌ها، گياهان)، انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 
  16 ـ ويسه، زهرا (1379)، مديريت زيست‌محيطي گردشگري در منطقه آزاد كيش، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 
   
  Refrences: 
  1- Loeblich, A.R, and Tappan, H. (1988). Foraminiferal genera and their classification. Van Nost rand Reinhold Company; New york.
  2- Murray, J.W. (1966). The Foraminiferida of the Persian Gulf. 5. the shelf off the trucial coast. University of Boristol, Great Britain.
  3- Murray, J.W. (1991). Ecology and Paleoecology of Benthic Faraminiferes. Longman Scientific and Technical, Harlow, Essex.

  برچسب ها: مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.