هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

دانلود پایان نامه هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

تعداد مشاهده: 1900 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 140

حجم فایل:9,351 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول  كليات
  مقدمه 3
  1-1 بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله) 4
  2-1 ادبیات وسابقه تحقیق 4
  3-1 اهداف تحقیق 5
  4-1 فرضیه های تحقیق 5
  5-1 روش وفرآیند تحقیق 6
  6-1 منابع گردآوری اطلاعات 6
  7-1 بیان محدودیتهای عمده تحقیق 7
  8-1 موقعیت منطقه تحت مطالعه 7
  1-8-1 موقع ریاضی 7
  2-8-1 موقع نسبی 7
  3-8-1 موقع سیاسی 7
  4-8-1 موقع زمین شناسی 7
  5-8-1 موقع اقلیمی 7
  6-8-1 موقع آب شناسی 7
  فصل دوم  ويژگى هاى اقليمى
  مقدمه 13
  1-2 جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه 13
  2-2 داده ها وایستگاهها 14
  3-2 دما وتغییرات آن 16
  1-3-2 گرادیان حرارتی 17
  2-3-2 درجه حرارت ماهانه 17
  4-2 بارندگی 19
  1-4-2 برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه 19
  2-4-2 رابطه بین ارتفاع و بارندگی 19
  3-4-2 تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه 20
  5-2 برآورد تبخیر 24
  6-2 طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی 25
  1-6-2 ضریب خشکی د ومارتن 26
  2-6-2 اقلیم نمای آمبرژه 27
  فصل سوم  زمين شناسى-  ژئومورفولوژى
  1-3 کليات زمین شناسی 30
  1-1-3 زمین شناسی زون بینالود 31
  2-1-3 سازنده های منطقه تحت مطالعه 35
  2-3 کليات ژئومورفولوژی 38
  1-2-3 مورفوتکتونیک ودینامیک درونی 38
  1-1-2-3 تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی 39
  2-1-2-3 شکستیگیها وگسیختگیها 39
  1-2-1-2-3 تراس ها(راندگی ها) 40
  2-2-1-2-3 چین ها وگسله ها 42
  2-2-3 مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی 42
  1-2-2-3 دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن 43
  2-2-2-3 مورفودینامیسم هولوسن 46
  3-2-3 لیتومورفولوژی بینالود 47
  فصل چهارم  خاک و پوشش گياهى
  مقدمه 51
  1-4 تیپ بندی خاک حوضه 51
  2-4 پوشش گیاهی 55
  3-4 کاربری اراضی 57
  1-3-4 اراضی زراعی 57
  فصل پنجم  ويژگيهاى هيدروژئومورفولوژى
  مقدمه 61
  1-5 منابع آب سطحی 61
  1-1-5 کليات حوضه آبریز رودخانه شانديز 61
  2-1-5 ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه 62
  1-2-1-5 محیط حوضه 62
  2-2-1-5 مساحت حوضه 62
  3-2-1-5 طول حوضه 63
  4-2-1-5 عرض حوضه 63
  5-2-1-5 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی) 67
  6-2-1-5 شکل حوضه 71
  7-2-1-5 شیب حوضه 74
  8-2-1-5 تراکم زهکشی 74
  9-2-1-5 زمان تمرکز 74
  10-2-1-5 آبراهه ها 75
  3-1-5 رژیم رودخانه 77
  4-1-5 برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه) 78
  2-5 منابع آب زير زمينی 80
  فصل ششم  پديده هاى هيدروژئومورفولوژيکى حوضه آبريز رودخانه شانديز
   مقدمه 82
  1-6 مخروطه افکنه 82
  1-1-6 موقعيت مخروطه افکنه 82
  2-1-6 مساحت ومحيط 82
  3-1-6 توزيع ارتفاعی 82
  4-1-6 شيب 83
  5-1-6 گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها 83
  6-1-6 منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه 84
  7-1-6 جنس رسوبات مخروطه افکنه 84
  2-6 تراسها 87
  3-6 مآندر 88
  فصل هفتم  نقش مخروطه افکنه در ايجاد پتانسيل آبى(کمى وکيفى) و تاثير پذيرى آن از رودخانه شانديز
  1-7 آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه 91
  2-7 آب زيرزمينی در مخروطه افکنه(کمی وکيفی) 91
  1-2-7 قنات 91
  2-2-7 چاه 91
  1-2-2-7 دبی ويژه مخروطه افکنه 94
  2-2-2-7 هيدروشيمی وکيفيت آب 94
  1-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر شرب 94
  2-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر کشاورزی 96
  3-2-2-2-7 کنداکتيويته 97
  4-2-2-2-7 کلر 97
  5-2-2-2-7 نقشه ايزوپيز 99
  6-2-2-2-7 هيدروگراف چاه وارزيابی آن 101
  فصل هشتم  وضعيت اقتصادى- اجتماعى حوضه
  مقدمه 105
  1-8 وضعيت اجتماعی 105
  1-1-8 تعداد وتوزيع جمعيت 105
  2-1-8 خانوار وخانواده 106
  3-1-8 تراکم جمعيت 107
  1-3-1-8 تراکم نسبی 108
  2-3-1-8 تراکم بيولوژيکی 108
  4-1-8 ترکيب جمعيت 108
  5-1-8 سواد و آموزش 108
  6-1-8 مهاجرت وعلل آن 109
  2-8 وضعيت کشاورزی حوضه 109
  1-2-8 دامداری 110
  3-8 صنعت 110
  4-8 خدمات 111
  فصل نهم  نتيجه گيری و پيشنهادات
  -نتيجه گيري و اثبات فرضيه 114
  -اثبات فرضيه ها 115
  پيشنهادات 116
  منابع 117


  فهرست جداول صفحه
  1-2 ايستگاههاى باران سنجى 15
  2-2 درجه حرارت ماهانه درطی دوره شاخص آماری (51-1350 الی 85-1384 در ايستگاه زشك) 18
  3-2 پراکندگى ماهانه بارندگى ايستگاه سرآسياب شانديز 21
  4-2 پراکندگى فصلى بارندگى ايستگاه سرآسياب شانديز 22
  5-2 پراکندگى ماهانه بارندگى حوضه مورد مطالعه شانديز 22
  6-2 پراکندگى فصلى بارندگى حوضه مورد مطالعه شانديز 23
  5-2 مقدار ماهانه و سالانه تبخير از تشت و سطح آزاد آب ايستگاه زشک 25
  6-2 دومارتن 27
  1-4 تيپهاى خاک منطقه تحت مطالعه 52
  2-4 پوشش گياهى 55
  1-5 مشخصات ارتفاعى 65
  2-5 فرکانس آلتى مترى 66
  3-5 هيپسومترى کلاسيک 67
  4-5 ويژگى هاى فيزيو گرافى 68
  5-5 شاخص های ارتفاعی حوضه 69
  6-5 ضرايب شکل حوضه شانديز 71
  7-5 رواناب ماهانه و سالانه حوضه 78
  8-5 آمار آبدهى متوسط سالانه و دبى ويژه 79
  1-6 گرانولومترى نمونه هاى رسوب مخروطه افکنه شانديز 86
  1-7 خصوصيات مصرفى و حجمى چاه 92
  2-7 آناليز شيميايى چاههاى واقع در مخروطه افکنه شانديز 94
  3-7 چاه پيزومترى مخروطه افكنه شانديز 103
  1-8 جمعيت روستاهای شانديز 106
  2-8  تعداد وبعد خانوار 107
  3-8جمعيت با سواد درحوضه شانديزسا ل 1385 109
  4-8انواع محصولات كشاورزی در حوضه شانديز 110


   
  فهرست شکل صفحه
  1-2 خطوط جريانى هوا 14
  2-2 موقعيت ايستگاههاى انتخابى در منطقه 16
  3-2 توزيع ماهانه دماى ايستگاه زشک 18
  4-2 پراکندگى ماهانه بارندگى در حوضه شانديز 23
  5-2 پراکندگى فصلى بارندگى در حوضه شانديز 24
  6-2 اقليم نماى دومارتن 27
  7-2 اقليم نماى آمبرژه 28
  1-3 واحدهاى ساختمانى- رسوبى ايران 31
  2-3 نقشه واحدهاى ساختمانى رشته کوه بينالود 41
  3-3 قلمرو  و عوامل فرسايش ايران و(بينالود) در دوره هاى يخچالى 45
  4-3 قلمرو وعوامل فرسايش ايران و(بينالود) در دوره هاى بين يخچالى و(عصر حاضر) 45
  1-5     فرکانس آلتى مترى حوضه 68
  2-5     همبستگى بين بارندگى و رواناب در حوضه شانديز 79
  1-6    فرکانس آلتى مترى مخروطه افکنه شانديز 83
  2-6   منحنی های گرانولومتری مخروطه افكنه شانديز 85
  1-7     درصد دبی مصارف مختلف چاه های شانديز 92
  2-7    دياگرام طبقه بندى آب از نظر آشاميدن(شولر) 95
  3-7  دياگرام طبقه بندی آب از نظر كشاورزی(ويلكوكس) 96
  4-7  هيدروگراف چاه پيزومتری مخروطه افكنه شانديز 102
  فهرست نقشه ها صفحه
  1-1تقسيمات سياسی جمهورﯼ اسلامی ايران
  2-1 موقعيت دشت مشهد در استان خراسان رضوی     
  3-1موقعيت رودخانه شانديز     
  1-3 زمين شناسی حوضه آبريز شانديز 34
  2-3 ژئومورفولوژی 37
  1-4 خاﮎ شناسی حوضه آبريز شانديز 54
  2-4 پوشش گياهی حوضه آبريز شانديز 56
  3-4 كاربری اراضی حوضه آبريز شانديز 59
  1-5 سه بعدی حوضه 64
  2-5 توپوگرافی حوضه آبريز شانديز 70
  3-5 شيب حوضه 73
  4-5 هيدروگرافی 76
  1-7 منابع آب زیرزمینی  مخروطه افكنه شانديز(چاه) 93
  2-7 هم كنداكتيويته 1381 در محدوده مخروطه افكنه شانديز 98
  3-7 منحنی های ايزوپيز مخروطه افكنه شانديز 100   
  فهرست عكس ها صفحه
  1-4 مرتع 57
  1-6 تراس 87
  2-6 مآندر 88
  3-6 تخريب باغات توسط مآندر 89


  برچسب ها: هيدروژئومورفولوژي هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد
 • منابع2.
  فهرست مطالب.
  فایل اصلی.
  خلاصه پايان نامه.
  جدول.
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.